เมื่อวันที่ 29 ก.ค. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกประกาศถึงผู้ใช้บริการดังนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Thammasat University Hospital เรียน ผู้รับบริการ ท่านที่มีนัดฉีดวัคซีน COVID-19 ในระบบหมอพร้อมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค.64 ณ ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิม 4) สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ

กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านสื่อ social ของโรงพยาบาล หมายเหตุ…ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีน COVID-19 โปรดติดตามข่าวสารผ่านสื่อ social ของโรงพยาบาล