เมื่อวันที่ 29 ก.ค. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แจ้งข่าวสารผ่านแฟนเพจ ระบุว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZeneca สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย ของโรงพยาบาลฯ ) สามารถลงทะเบียนแสกน QR Code หรือลงทะเบียนได้ที่ https://chulaprom.kcmh.or.th/

โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขที่บัตรโรงพยาบาล/HN)
2.อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
3.ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

อย่างไรก็ตาม หลังจากลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้บันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ผ่านทาง Chula Care Application ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว