เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่สวนหมอกคำรีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า-ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ สืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ นก-โต จ.แม่ฮ่องสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงนกกิ่งกะหร่า-ตัวโต อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ที่โดดเด่นของจังหวัด ก่อให้เกิดการพัฒนา ต่อยอด ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในระดับพื้นที่ต่อไปในอนาคต ประกอบกับเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแขนงนี้ ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า คงความงดงามของวัฒนธรรม ส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

ทั้งนี้ จ.แม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาองค์ความรู้ ศิลปะ การแสดง นกกิ่งกะหร่า-ตัวโต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 กิจกรรมที่ 2 มหกรรมนกกิ่งกะหร่า-ตัวโต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 และกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า-ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้