เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. กองทัพภาคที่ 1 จัดการบรรยายพิเศษให้กับกำลังพล ใน กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 และได้ถ่ายทอดการบรรยายพิเศษ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1 ถึงระดับกองพัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และให้กำลังพลทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวม 3 เรื่อง

เรื่องที่ 1 บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) โดยนาย ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 2 เรื่องที่ 2 บรรยายเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา พืชกระท่อม และการพนันออนไลน์ โดยนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันฝึกอบรม การว่าความชั้นสูง เรื่องที่ 3 บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้น การใช้กัญชาและพืชกระท่อม โดยถูกกฎหมาย โดยนายชัยวัฒน์ บานใจ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ สำนักงานระบบ งบประมาณสำนัก กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบ ท่ามกลางกำลังพลเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจำนวนมาก.