ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ที่สนามบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัล งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้กล่าวต้อนรับ และนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

นายสัตว์แพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบัน แพะถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลในปี 2564 พบว่า ทั่วประเทศไทยมีเกษตรกร ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ จำนวน 85,000 ราย และมีจำนวนแพะเนื้อและแพะนม รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,200,000 ตัว โดยสามารถส่งออกแพะไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ปีละประมาณ 200,000 ตัว ซึ่งที่เลี้ยงในภาคกลางเเละภาคใต้ จะมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 120-130 บาท ซึ่งในภาพรวมแล้ว ตลาดในและต่างประเทศยังมีความต้องการแพะจำนวนมาก

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ ได้มีการกำหนดนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงแพะตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริม เกษตรแปลงใหญ่ ทั้งกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการจัดการด้านการตลาด ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดงาน แพะแห่งชาติ และการประกวดแพะ-แกะ ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ สนามเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อเป็นเวทีให้กับผู้เกี่ยวข้อง ต่ออาชีพการเลี้ยงแพะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรายเล็กและรายใหญ่ รวมไปถึงนักวิชาการและองค์กรต่างๆ ที่จะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้เเละร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกแพะให้มากขึ้น รองรับการขยายตัวในอนาคตสู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลต่อไป 

สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการเเละเสวนาเกษตรกร การแข่งขัน การสาธิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อและนมแพะ นอกจากนั้นยังมีการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม Grand Champion ซึ่งผลรางวัลในปีนี้ประเภท Grand Champion แพะนม เพศเมีย และ Grand Champion แพะนม เพศผู้ ได้แก่ฟาร์มของนายชาญณรงค์ เด็นลีเม๊าะ จาก จ.นนทบุรี เเละประเภท Grand Champion แพะเนื้อ เพศเมีย และ Grand Champion แพะเนื้อ เพศผู้ ได้แก่ ฟาร์มของนายวรกลม วรินทรเวช จาก จ.นครศรีธรรมราช