สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 4 ก.ค. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 1,995 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,993 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,308,665 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,148 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,308,070 ราย กำลังรักษา 24,818 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 9,020 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 677 ราย