สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 6 กันยายน 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 1,062 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,062 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,437,529 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,963 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,445,531 ราย กำลังรักษา 14,495 ราย เสียชีวิต 22 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 10,746 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 694 ราย