นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา แก่แกนนำเครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่รับผิดชอบงานเที่ยวชุมชนยลวิถี ให้ยกระดับชุมชนคุณธรรมฯ เป็นชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เกิดการเรียนรู้เทคนิค วิธีการบริหารจัดการชุมชน การนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายถ่ายทอดความรู้ จาก Local Alike ทีมวิทยากรมืออาชีพ และวิทยากรผู้นำตลาดน้ำ เรียนรู้เทคนิคค้นหาและคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรม วิธีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 5F รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 วัน ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี โดยกำหนดจัดโครงการดังกล่าว เป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-12 มี.ค. 2566 มีผู้เข้าร่วม 36 จังหวัด จังหวัดละ 4 คน รวม 144 คน และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-19 มี.ค. 2566 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 จังหวัด จังหวัดละ 4 คน รวม 160 คน

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ Soft Power ของไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับ วธ. ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การดำเนินงาน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และเห็นถึงความสำคัญให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้นำชุมชน เครือข่าย ตลอดจนนักวิชาการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่ถูกต้อง มีแนวทาง เทคนิค และวิธีการ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ