เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหา นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีมีพฤติการณ์เรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในลักษณะจะมีการโยกย้ายแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานไปแล้วนั้น

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการไต่สวนได้มีมติ แจ้งข้อกล่าวหา นายรัชฎา ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ และตามมาตรา 157 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ทั้งนี้ นายรัชฎา จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาและต้องถูกเชิญให้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันรับทราบ อย่างไรก็ตาม เมื่อนายรัชฎาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว คณะกรรมการไต่สวนฯ จะดำเนินการสรุปสำนวนส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ พิจารณาลงมติต่อไป.