เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยคุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน สวทช. และคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ที่ปรึกษา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้การต้อนรับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยอง 100 สวน ที่นำถุง Magik Growth นวัตกรรมถุงแดงห่อทุเรียน สร้างมูลค่าเพิ่ม ไปใช้ในการดูแลผลทุเรียนเป็นทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม โดย ดร.มรกต กำแพงเพชร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บรรยายเรื่องการตลาดออนไลน์และเล่าถึงรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้ “ทุเรียนหมอนทอง เกรดพรีเมี่ยม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เสริมสร้างความรู้ ทักษะ รวมทั้งสร้างโอกาสในช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้สามารถขายผลผลิตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ปัจจุบัน ถุง Magik Growth นวัตกรรมถุงแดงห่อทุเรียน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 3-4 ครั้ง มีอายุการใช้งานนานประมาณ 3 ปี ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีสำหรับฉีดพ่นทุเรียนได้ และยังทำให้ชาวสวน ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพพรีเมี่ยมมากขึ้นอีกด้วย นวัตกรรมนี้อาจเป็นแรงส่งส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ “ราชาผลไม้ไทย” ส่งออกได้มากขึ้น และสอดคล้องไปกับโมเดล BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว” ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกร ตามเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมสร้างความเติบโต และกระจายรายได้สู่สังคม โดยจัด “โครงการไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ช่วยกระจายผลผลิตให้แก่ชาวสวนทุเรียน ขาย “ทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมี่ยม” จากจังหวัดระยอง ด้วยนวัตกรรมถุงแดง Magik Growth สั่งซื้อได้ที่ โทร. 083-587-2054 / 065-395-5449 หรือ LINE OFFICIAL : @059pnzfe, @290puiki เพื่อเป็นการเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน และเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชนอย่างยั่งยืน