เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๓ ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และข้อ ๔ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๑๓ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

๑. พันเอก พิสิษฐ์ หรือกฤตนัย หรือธีรวุฒิ หรือภัทระ อมรวิสัยสรเดช ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต ในฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒

สังกัดกองทัพบก

๒. พันโท กัมพล หรือนพดล เกตุดา ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๓. พันโท วาทิน ปรุงชัยภูมิ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๔. พันตรีสมชาย เชียงเกตุ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

๕. ร้อยเอก ดวงจันทร์ นาใจ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ในความผิดเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๖. ร้อยเอก ทองเริ่ม แสงนาค ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ฐานฉ้อโกง ปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๗. ร้อยโท กฤต านนท์ หรือสมชาย สุนทรวงค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ฐานความผิดต่อเจ้าพนักงาน กรรโชกทรัพย์ คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

๘. ร้อยโท ณัฐเศรษฐกิจ ศิระมั่งมูล หรือพงษ์ศิริ บัวขาว ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๙. ร้อยโท สุกรี อุ่นอ่อน ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

๑๐. ร้อยโท รุ่งโรจน์ ฤกษ์สังเกตุ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

๑๑. ร้อยตรีสุรชัย กลิ้งฝอย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา สังกัดกองทัพเรือ

๑๒. นาวาโท ภรเดช อำนวยพร ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจ าการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา สังกัดกองทัพอากาศ

๑๓. นาวาอากาศตรีสรคม มะลิอ่อน ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๑๓ รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี