สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย บริษัท เอเชีย โซไซตี้ เพื่อการพัฒนาสังคมและการปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ASSIST) ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกอบรมสำหรับโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ศูนย์ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่” (TFII-Schneider Center of Excellence) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย คุณ Arumugaraj Davitdurai Pandian ผู้อำนวยการ ASSIST และ คุณสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกอบรมสำหรับโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่”  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี วันเมื่อที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. ได้นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ ASSIST เยี่ยมชมพื้นที่ปรับปรุงใหม่สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่ ณ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่นี้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ดำเนินงานร่วมกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง มจพ. และบริษัท ชไนเดอร์ฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วิศวกรจำนวนมากในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้ 

TFII-Schneider Center of Excellence จะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สำหรับใช้ในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบ SCADA และ IOT ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยในระยะแรกของการดำเนินงาน TFII-Schneider Center of Excellence จะจัดฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ของ มจพ. และจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 14 แห่งทั่วประเทศ เพื่อผลิตวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีเป้าหมายในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพจำนวนมากต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมกันเพื่อพัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็น เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจรวมทั้งสังคมและประเทศชาติต่อไป