เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 553/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน ด้วย ได้รับรายงานเหตุข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากเป็นกรณีที่มีข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดอาญาซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 มาตรา 15 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย และให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ รวมจำนวน 12 ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

อนึ่ง บรรดาคำสั่งหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกในส่วนที่ขัดหรือแย้งและใช้คำสั่งนี้แทนทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 ลงนาม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำหรับชื่อตำรวจทั้ง 8 นาย ประกอบด้วย
1. พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผบก.ศฝร.บช.น. ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร. มอบหมาย
2. พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย รอง ผบก.สส.ภ.๔ ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร. มอบหมาย
3. พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.๓ ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร. มอบหมาย
4. พ.ต.อ.อาวิศ คูประสิทธิ์รัตน์ ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.๓ ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร. มอบหมาย
5. พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเภตุ รอง ผกก.สส.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร. มอบหมาย
6. พ.ต.ต.ชานนท์ อ่วมทร สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร. มอบหมาย
7. ส.ต.อ.อภิสิทธิ์ คนยงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร. มอบหมาย
8. ส.ต.อ.ณัยวุฒิ หวัดแวว ผบ.หมู่ งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร. ปฏิบัติราชการที่ คปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร. มอบหมาย

โดยมอบหมายให้ตำรวจรักษาราชการแทน 4 นาย ประกอบด้วย
1. พ.ต.ท.คเขนทร์ บุญทวี รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ รรท.รอง ผกก.สส.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ
2. พ.ต.ท.สเนตย์ สีชำนาญ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ รรท.รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ
3. พ.ต.ท.พิทักษ์ โสนนอก สว.ผ่อ.ภ.จว.สมุทรปราการ รรท.สวป.สภ.ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ
3. ส.ต.อ.ธนโขติ แสงเรือง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รรท.ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา