เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) โดยมีใจความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจ และการดำรงชีพของประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 อธิบดีกรมการปกครอง ประกาศพื้นที่ภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งการออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหาย ถูกทำลาย ชำรุด การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, การออกใบแทนใบรับ, การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.- 31 ธ.ค.2564

ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค.2564
ธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่.. คลิก