ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม เป็นประธานมอบรางวัลเพชรดอกแก้ว แด่นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.นครปฐม ซึ่งมีผลการดำเนินกิจกรรมของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสูงสุดเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.นครปฐม อุทิศตนด้วยความวิริยอุตสาหะ


สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพชรดอกแก้ว แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้ที่ปฏิบัติตนในการขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยพิจารณาจากจำนวนผลการดำเนินกิจกรรมของประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสูงสุด 10 จังหวัด กำหนดมอบในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1 ของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้ โอกาสนี้รอง ผวจ.นครปฐม พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อประชาชนต่อไป