กรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของไทยที่มีความรับผิดชอบ เดินหน้าสู่บริบทใหม่ในปฏิบัติการ Krungsri Race to Net Zero” เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์โลกเดือดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อีกทั้งยังสอดคล้องกับการประกาศวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Vision Declaration) ของกรุงศรีที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศให้เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ทั้งจากกระบวนการปฏิบัติงานภายในของธนาคาร และการสนับสนุนลูกค้าให้สามารถเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงคือ การเร่งปลูกฝังแนวคิดและสร้างวัฒนธรรม Net Zero ในองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้น ผนวกการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานกรุงศรี กรุ๊ป ในกิจกรรมคาร์บอนต่ำผ่านวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การใช้พลังงานสะอาด การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การส่งเสริมการลดและแยกขยะในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการทำงานรูปแบบดิจิทัลและลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยให้กรุงศรีสามารถบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนจากกระบวนการทางธุรกิจให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2573 ได้

พร้อมกันนี้กรุงศรียังมุ่งเน้นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยตั้งเป้าเพิ่มเม็ดเงินในโครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนอีก 1 แสนล้านบาท จากปีฐาน 2564 สอดรับกับเป้าหมายการลดคาร์บอนจากบริการทางการเงินให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2593

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปฏิบัติการ Krungsri Race to Net Zero เป็นบทพิสูจน์อีกวาระหนึ่งของกรุงศรีที่สะท้อนถึงจิตสำนึกรับผิดชอบในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีจุดยืนเพื่อความยั่งยืน และดำเนินการตามวิสัยทัศน์ความเป็นกลางทางคาร์บอนของกรุงศรี โดยกรุงศรีพร้อมส่งต่อพลังแห่งแนวคิด Net Zero นี้ไปยังลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับปฏิบัติการ Krungsri Race to Net Zero สู่สังคมในวงกว้าง  ตลอดจนสนับสนุนประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero ที่ตั้งไว้”