โดยในด้านความยั่งยืนปีนี้ มีรางวัลสุดยอดความยั่งยืน 4 อันดับ ได้แก่ 1.Sustainability Awards of Honor 2.Best Sustainability Awards 3.High Commended 4.Commended โดยแบ่งตามขนาด Market Cap ที่ใหญ่ที่สุด 100,000 ล้านบาทขึ้นไป และลดลงมาจนเล็กสุด ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ รางวัลสุดยอดบริษัทแห่งความยั่งยืนในปีนี้ สำหรับบริษัทที่มีขนาด Market Cap เกิน 100,000 ล้านบาท ที่ได้รางวัล ได้แก่ BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนบริษัท ที่มีขนาด Market Cap อยู่ที่ 30,000-100,000 ล้านบาท ได้แก่ BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ขณะที่บริษัทที่มีขนาด Market Cap 10,000-30,000 ล้านบาท ได้แก่ AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่มีขนาด Market Cap 3,000-10,000 ล้านบาท ได้แก่ SAT บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แล้วบริษัทที่ได้รับรางวัลสุดยอดความยั่งยืนเหล่านี้ มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง โดยสิ่งที่พบได้ถึงความเหมือนนั้น จำแนกออกมาได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.มีความตั้งใจจริง โดยมีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอดจนมีการพัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ ตามเทรนด์ระดับโลกของแต่ละปี รวมถึงมีรายงานความยั่งยืนที่ได้ตามมาตรฐานระดับโลก และมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมมาตรฐานต่าง ๆ 2.มีการลงทุนด้านบุคลากรและหน่วยงานความยั่งยืน ที่มีมาตรฐานสูง มียุทธศาสตร์ชัดเจน มีแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จับต้องได้ มีงบประมาณสำหรับความยั่งยืนในขบวนการธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 3.มีนวัตกรรมความยั่งยืนใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้า และมีความเป็นผู้นำในธุรกิจนั้น ๆ 4.มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงมีการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมไปถึงคู่แข่งทางธุรกิจด้วย 5.CEO บริษัทเป็น Branding ความยั่งยืน ที่มีความชำนาญในการสื่อสารในเวทีต่าง ๆ ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงใน C Suite ยังสามารถสื่อสารเรื่องความยั่งยืนได้ดีทุกคน โดยเฉพาะคนที่เป็น CSO ของบริษัทที่มักจะเป็นที่รู้จักอย่างดีในสังคมความยั่งยืนจากการมีผลงานที่โดดเด่น 6.มีกลยุทธ์การสื่อสารที่เฉียบคม เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจริงจังร่วมกับสื่อมวลชนสายยั่งยืน นี่เป็นองค์ประกอบที่เหมือนกันของบริษัทที่เป็นเจ้าของรางวัลสุดยอดความยั่งยืน สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทที่มีผลงานยอดเยี่ยม และหวังว่าจะเห็นบริษัทใหม่ ๆ ได้รับรางวัลสุดยอดความยั่งยืนในปีต่อ ๆ ไปนะครับ.