เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. ตรวจความพร้อมเตรียมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าฯ กทม. ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมี นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัด กทม. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผอ.สำนักเทศกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา

นายขจิต กล่าวว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค.นี้ เรียบร้อยแล้วในทุกด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส ตามที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอน ทั้งด้านการเตรียมสถานที่ ซึ่ง 50 สำนักงานเขตได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,817 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในอาคาร 2,956 หน่วย และเป็นเต็นท์ 3,861 หน่วย ขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ คูหาลงคะแนน ป้ายกระดานสำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ส่วนด้านบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน 61,353 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 13,634 คน อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 13,634 คน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 405 คน ข้าราชการและบุคลากรของ กทม. จำนวน 78,272 คน

นายขจิต กล่าวอีกว่า สำหรับวันนี้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะทำการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งทั้งหมด ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้ง ซึ่ง กทม.ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 70 ทั้งนี้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ทำงานเพื่อ กทม. และมีบทบาทสำคัญในการจัดการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการนับคะแนน การวินิจฉัยบัตรดี บัตรเสีย และการรายงานผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงขอให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการจ่ายบัตรเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางท่านอาจมีสิทธิเลือกผู้ว่าฯ กทม.ได้อย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิเลือก ส.ก. รวมถึงตรวจสอบปากกาที่ใช้ลงคะแนนให้เขียนติดทุกด้าม ส่วนการนับคะแนนเนื่องจากมีการนับพร้อมกันอาจต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นชายและหญิงเพื่อแยกโทนเสียงในการอ่านคะแนน

นอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งกรณีฝนตกหนัก แต่คาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบกับหน่วยเลือกตั้ง เพราะส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมที่เคยจัดการเลือกตั้งมาแล้ว จึงทราบปัญหาด้านกายภาพของพื้นที่ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอให้ระมัดระวังห้ามถ่ายภาพบัตรลงคะแนน ห้ามเซลฟี่ในหน่วยเลือกตั้ง ไม่กาบัตรลงคะแนนด้วยความรุนแรงจนกระดาษขาด อย่างไรก็ตาม แนะนำประชาชนมาใช้สิทธิในช่วงเช้าเพราะจากพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นอาจเกิดฝนตกหนักทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางหรือการจราจรติดขัดอาจทำให้เสียสิทธิในการลงคะแนนได้

สำหรับการนับคะแนน และการรายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการนับคะแนนพร้อมกันทั้งในส่วนของ ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ณ หน่วยเลือกตั้ง เมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จแล้ว จะนำหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งส่งไปที่สำนักงานเขต โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละเขต จะทำการบันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านทางระบบประมวลผลคะแนน ซึ่งจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่ ตั้งอยู่ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง) เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของ 50 สำนักงานเขต