เมื่อวันที่ 23 ก.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐสภาลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนั้นเมื่อมาตรวจสอบพบว่า บทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่อาจมีความขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมบางมาตรา จากเดิมที่ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ซึ่งมีการแก้ไขมาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91 นั้นยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยคือมาตรา 85 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 105เพื่อให้สอดรับกันด้วย แต่ต่อมาวันที่ 24 ส.ค. ประธาน กมธ.ได้ขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับวันที่ 13 ส.ค. โดยตัดมาตรา 85 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 105 คงมีการแก้ไขเฉพาะมาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91 เท่านั้น

นายเรืองไกร กล่าวว่า เมื่อรัฐสภาลงมติวาระสามไปแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 13 ส.ค. กรณีจึงมีปัญหาตามมาว่า บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 24 ส.ค. ยังมีความขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมบางมาตรา เช่น มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 และมาตรา 105 กรณีที่บทบัญญัติใหม่ ขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมจะเห็นได้จากการนำความตามบทบัญญัติ มาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91 ไปแทนที่ของเดิมแล้วจะพบว่าบทบัญญัติทั้ง 3 มาตราไม่สอดรับกับมาตราเดิมคือมาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 และมาตรา 105 ซึ่งเป็นการขัดแย้งกันในเนื้อกฎหมาย ซึ่งเป็นสาระสำคัญ

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีที่ร่างกฎหมายขัดแย้งกันนั้น เคยมีในสมัย สนช. ปี 2550 มาแล้ว ดังเช่น ตามรายงาน สนช. ครั้งที่ 64 วันที่ 14 พ.ย. 2550 ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งที่ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ยังต้องนำลงมติให้นำกลับมาทบทวน ตามความเห็นของนายวิษณุ เครืองาม และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดังนั้น กรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่ผ่านวาระสามแล้วนั้นมีข้อความที่เป็นสาระสำคัญขัดแย้งกันอีกทั้งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติจึงไม่ควรมีความขัดหรือแย้งกัน เมื่อพบว่า มีความขัดหรือแย้งกันก็ควรทบทวนแก้ไขและยังไม่ควรส่งให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป

นายเรืองไกร กล่าวว่า ดังนั้น ตนจึงได้ส่งหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่กับเก่าที่มีความขัดแย้งกันโดยได้ยื่นหนังสือเมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 ก.ย. นอกจากนี้ยังได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (2) ตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ อีกทางหนึ่งด้วย.