เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพครู ของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ลงโทษนักเรียนด้วยการใช้เข็มทิ่มปากเด็กนักเรียน นั้น ​สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่กระทำการตามที่ปรากฎเป็นข่าวดังกล่าว โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา และได้ตรวจสอบข้อมูลการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว พบว่า ครูที่เป็นข่าวดังกล่าว เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และได้รับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะขอข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยเร็ว

‘ครูปุ๊ก’ ร่ำไห้ไหว้ขอโทษ ใช้เข็มทิ่มปากเด็กยกห้อง อ้างอยากสอนให้กล้าทำกล้ารับ
คิดได้ไง? โวยครูสาวจุดธูปจับนักเรียนป.2 ยกชั้น 36 คนสาบาน ลงโทษเข็มจิ้มปากยกชั้น

​เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า กรณีดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ ประกอบกับ ข้อ 7 (ข) (1) ของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุด

​“จึงขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้ตระหนักถึงการดำเนินการใดๆ กับศิษย์หรือผู้รับบริการ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดกับศิษย์หรือผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการลงโทษเพื่อปรับพฤติกรรมของศิษย์ในทางที่สร้างสรรค์ และไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งทางกาย และวาจา ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงจิตใจของศิษย์และผู้รับบริการ” ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว.