สืบเนื่องจากกรณีที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก “สนธิ ลิ้มทองกุล” เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา พูดพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์ ในกรณีที่ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ว่า เป็นการย้ายข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสถานที่คุมขังอื่น และย้ายข้าราชการที่ตอบสนองนโยบายได้เข้ามาแทน เพื่อรองรับอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. กรมราชทัณฑ์ ได้เผยแผร่เอกสารข่าวแจกสื่อมวลชน ชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้มีคำสั่งที่ 74/2567 ลงวันที่ 19 ม.ค.67 มอบหมายให้ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ และคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 75/2567 ลงวันที่ 19 ม.ค.67 ให้ข้าราชการช่วยราชการนั้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นการมอบหมายข้าราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจในงานราชทัณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลน จึงต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้รองรับกับภารกิจในงานราชทัณฑ์ อาทิ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ด้านทัณฑปฏิบัติ ด้านทัณฑวิทยา ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการพัฒนางานวิชาการ เป็นต้น

ซึ่งได้พิจารณาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในงานที่ได้รับมอบหมาย อันช่วยสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นปกติวิสัยของการบริหารงานบุคคลของหน่วยราชการ มิได้เป็นไปตามที่นายสนธิ กล่าวอ้างแต่อย่างใด.