จำเป็นไหมที่ต้องยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

การยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านเดิม ความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ และเงื่อนไขอื่น ๆ ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่สถาบันการเงินเสนอ

ตัวอย่างเช่น หากอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านเดิมอยู่ในระดับสูง ผู้กู้อาจพิจารณายื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือนลงได้ โดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อเลือกอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด

นอกจากนี้ ผู้กู้ควรพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองก่อนตัดสินใจยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน โดยคำนวณภาระการผ่อนชำระต่อเดือนของสินเชื่อรีไฟแนนซ์ใหม่ว่าไม่เกิน 30% ของรายได้สุทธิของผู้กู้

ขั้นตอนในการยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนบ้านและโฉนดที่ดินของบ้านที่จำนอง
 • หลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัท และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

2. ติดต่อสถาบันการเงินที่ประสงค์จะขอสินเชื่อ

 • แจ้งความต้องการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
 • ยื่นเอกสารที่จำเป็น
 • เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจะตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

3. เซ็นสัญญากู้เงิน

 • เมื่อสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อแล้ว ผู้กู้จะเซ็นสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน
 • สถาบันการเงินจะออกหนังสือค้ำประกัน (Mortgage) เพื่อโอนหลักประกันจากสถาบันการเงินเดิมมายังสถาบันการเงินใหม่

4. ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 • ค่าธรรมเนียมการโอนหลักประกัน
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

5. ชำระค่างวดกู้เงิน

 • ผู้กู้จะเริ่มชำระค่างวดกู้เงินกับสถาบันการเงินใหม่ตามเงื่อนไขในสัญญากู้เงิน

ข้อควรระวังในการยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

 • อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์ควรต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านเดิม
 • ความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ควรเพียงพอต่อภาระการผ่อนชำระของสินเชื่อรีไฟแนนซ์ใหม่
 • เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์ เช่น ระยะเวลาการกู้ วงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ควรเหมาะสมกับความต้องการของผู้กู้

อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันการเงินต่าง ๆ และควรศึกษาเงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจยื่นกู้ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด อันจะนำมาซึ่งความคุ้มค่าในการรีไฟแนนซ์