เมื่อวันที่ 12 ก.พ. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทุกภาคส่วน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้เงินกู้และค่าใช้จ่ายอื่นใดของบุคลากรในสังกัด โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามแนวทางเดียวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  สำหรับแนวปฏิบัติดังกล่าวขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ.ยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด พร้อมประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์ให้ต้นสังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ และหักเงินเดือนเพื่อสิทธิประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 และให้สถานีแก้หนี้ของเขตพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีปัญหาการชำระหนี้ โดยประสานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหรือสถาบันการเงินอื่นในการดำเนินการ  ส่วนกรณีผู้ที่มีหนี้สินและต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สถานีแก้หนี้ และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยให้เชิญเจ้าหนี้ทุกรายร่วมเจรจา เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จากนั้นให้สำนักงานปลัด ศธ.สรุปรายงานเสนอ รมว.ศธ. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน