นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ.ได้ลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ทั้ง 38 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือในมิติขององค์ความรู้ บุคลากร งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านวิชาการ วิจัย และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เยี่ยมชมชมนิทรรศการ อาหารพื้นบ้าน 4 ภาค “โม โฮบบาย จุมคะเนีย” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สุรินทร์) และร่วมเสวนา เรื่อง “การยกระดับ Soft power อาหารพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ร่วมกับตัวแทนเครือข่ายสภาศิลปะ เพื่อขับเคลื่อนการนำอาหารพื้นบ้านของไทยมายกระดับช่วยสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างมูลค่าในระดับท้องถิ่นและประเทศ สร้างกระแสให้ประชาชนใส่ใจการรับประทานอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าอาหารพื้นบ้านไทย มีคุณค่าเพียงใด

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังเป็นประธานในพิธีเปิดและชมการแสดงงานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2 nd Thailand Cultural Exchange Festival: 2 nd Thailand-CEF) ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นการรวมพลังของชาวสุรินทร์ ในการอนุรักษ์ รักษา สืบทอด ส่งต่อศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สู่ระดับสากล สร้างทักษะ ประสบการณ์ ในการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของเด็กเยาวชน และประชาชน ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย เพื่อขับเคลื่อน Soft Power ให้แพร่หลาย โดยมีคณะนักแสดงนานาชาติจาก 11 ประเทศ เข้าร่วม ประกอบด้วย ประเทศจีน โปแลนด์ กัมพูชา รัสเซีย เกาหลีใต้ อิสราเอล อินเดีย อิตาลี ลาว เม็กซิโก และไทย ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 ก.พ.2567