เมื่อวันที่ 27 ก.พ. มีรายงานว่า พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เลขานุการในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ ขณะที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย สิริอายุได้ 70 ปี 50 พรรษา

ทั้งนี้ พระมงคลธีรคุณ มีนามเดิมว่า อินศร ดวงคิด เกิดวันที่ 6 มี.ค. 2496 บ้านป่าอ้อ ต.บัวสลี (ปัจจุบันคือ ต.ป่าอ้อดอนชัย) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2510 ณ วัดป่าอ้อ ต.บัวสลี อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี พระอธิการจันแก้ว จนฺทวณฺโณ วัดป่าไผ่ ต.บัวสลี เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ 26 มิ.ย. 2517 ณ วัดพระพิเรนทร์ โดยมี พระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิตร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต วัดพระพิเรนทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชวรมุนี วัดพระพิเรนทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) และ Master of Arts (M.A.) ส่วนตำแหน่งฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2552 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน เจ้าคณะ ต.บ้านใหม่ ขณะที่ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. 2517 เป็น เปรียญธรรม 4 ประโยค พ.ศ. 2547 เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง) พ.ศ. 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลธีรคุณ