เมื่อวันที่ 30 มี.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญาตทำงานในเรือประมงและมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือได้รับการอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567  

โดยสาระสำคัญของประกาศ ได้ผ่อนผันให้กับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติตามกำหนดสามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์และเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอีกในระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค. 67 แต่หากเดินทางกลับเข้ามาไทยหลังช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากประสงค์เดินทางเข้าจะต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)ตามปกติ

“นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้ลงนามในกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67 หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ (29 มี.ค.) แล้ว ประกาศจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย ได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เยี่ยมเยียนครอบครัว รวมทั้งได้ช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่สูงมากนักให้เดินทางได้โดยสะดวก และเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย” น.ส.ไตรศุลี กล่าว 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา รัฐบาล สปป.ลาว รัฐบาลเมียนมา ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พ.ค. 67 

2.ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงและมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในไทยยังเหลือไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พ.ค. 67

3.ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของ ครม. อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตามมาตรา 17 (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) ที่ผ่านการตรวจสัญชาติและมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับการตรวจลงตราประเภทผู้ติดตามและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พ.ค. 67.