เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 7-9 ประโยค ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นระดับชั้นเปรียญเอกของการศึกษาบาลีระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ และผลการสอบภาษาบาลีสำหรับฆราวาส คือ ประโยคบาลีศึกษา (บ.ศ.) ระดับชั้น 7-9 โดยการประกาศผลสอบจะใช้วิธีการอ่านรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อ ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีในการประกาศผลสอบบาลีมาตั้งแต่อดีต

โดยพิธีเริ่มในเวลา 14.00 น. พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ กล่าวขอบคุณกรรมการตรวจข้อสอบบาลี จากนั้น เวลา 14.30 น. พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.7 มีผู้สอบผ่าน 226 รูป พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.8 มีผู้สอบผ่าน 165 รูป

ต่อมา พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลการสอบบาลี ป.ธ.9 ส่งสอบจำนวน 434 รูป มีผู้สอบผ่าน 76 รูป ดังนี้ 1.พระมหาทวีศักดิ์ อคฺคธมฺโม วัดจักรวรรดิราชาวาส 2.พระมหาสมพร กิตฺติเมธี วัดชนะสงคราม 3.พระมหาฉัตรชัย พลชโย วัดเทพลีลา 4.พระมหาสนั่น ปญฺญาวโร วัดเทพลีลา 5.พระมหาชนะพร ฉนฺทธมฺโม วัดเทพลีลา 6.พระมหาเบญจศักดิ์ ภูริวฑฺฒโน วัดเทพลีลา 7.พระปรทัตติ ป.กิตฺติภทฺโท วัดธาตุทอง 8.พระมหาโพธิธรรม ฐิตสทฺโธ วัดบพิตรพิมุข 9.พระมหาชานุวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต วัดบพิตรพิมุข 10.พระมหาสาธิต อภิญาโณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 11.พระมหาสมชาย สมชโย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 12.สามเณรโสภณ ชนสยอง วัดเบญจมบพิตรฯ 13.พระมหาอนุวงศ์ ถาวรวํโส วัดบางนาใน 14.พระมหาณัฐธารินทร์ อติสโย วัดพระศรีมหาธาตุ 15.พระมหาเพ็ญเพชร ปญฺญาธโร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 16.พระมหานคร นนฺทจิตฺโต วัดศรีเอี่ยม 17.พระมหาชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน วัดศรีเอี่ยม 18.พระมหาบุญหนา ตปสีโล วัดสร้อยทอง 19.พระมหาธนพล กุสลฎฺฐายี วัดสุทัศนเทพวราราม 20. พระมหาทรงพล ฐิตรํสี วัดทองนพคุณ

21.พระมหาชยางกูร กุสลจิตฺโต วัดประยุรวงศาวาส 22.พระมหาก้องพนัส สุรธีโร วัดปากน้ำ 23.พระมหาวิษณุ ครุธมฺโม วัดโมลีโลกยาราม 24.พระมหาสราวุธ ชินวโร วัดโมลีโลกยาราม 25.พระมหานริศ ปุญฺญสมฺภโว วัดโมลีโลกยาราม 26.พระมหาวุฒิภัทร กนฺตวีโร วัดโมลีโลกยาราม 27. พระมหาชาญชัย ชยวํโส วัดโมลีโลกยาราม 28.พระมหาบรรพต จกฺกวโร วัดโมลีโลกยาราม 29.พระมหากิตติศักดิ์ วรกิตฺติธาตา วัดโมลีโลกยาราม 30.พระมหาเกรียงไกร อาสภปญฺโณ วัดโมบีโลกยาราม 31.พระมหาจิรพล วรเมธาวี วัดโมลีโลกยาราม 32.พระมหาอิศราภัทร์ วรวฑฺฒโน วัดโมลีโลกยาราม 33.พระมหาวีระพล วรโมกฺโข วัดโมลีโลกยาราม 34.พระมหารัชฎากร วรากโร วัดโมลีโลกยาราม 35.พระมหากฤษฎา วรภตฺติ วัดโมลีโลกยาราม 36.พระมหาวรัช วรโช วัดโมลีโลกยาราม 37.พระมหาวุฒิชัย วรชโย วัดโมลีโลกยาราม 38.พระวรัญญู ป. วรธมฺมิโก วัดโมลีโลกยาราม 39.สามเณรนที บุญประกอบ วัดโมลีโลกยามราม 40.สามเณรพิทักษ์พงศ์ แซ่กี้ วัดโมลีโลกยาราม

41.สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี วัดโมลีโลกยาราม 42.สามเณรนภสินธุ์ แซ่หลี วัดโมลีโลกยาราม 43.สามเณรศุภมิตร ปะตังถาโต วัดโมลีโลกยาราม 44.สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม วัดโมลีโลกยาราม 45.สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ วัดโมลีโลกยาราม 46.สามเณรกฤษดา ถาจันทร์ วัดโมลีโลกยาราม 47.สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน วัดโมลีโลกยาราม 48.พระมหากิตติศักดิ์ เมตฺตจิตฺโต วัดหงส์รัตนาราม 49.พระมหาประภาส ขนฺติโสภโณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 50.พระมหาอัมพร กิตฺติโสภโณ วัดกู้ จ.นนทบุรี 51. พระมหาประยุทธ ยุทฺธปญฺโญ วัดละหาร จ.นนทบุรี 52.พระมหาสมบัติ ปภาโส วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 53.พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 54.พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 55.พระมหาเมฑัต ธีรชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 56.พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 57.พระเสริมศักดิ์ ป. มหายโส วัดแพรกษา จ.สมุทรปราการ 58.สามเณรวิษณุ นนวงษ์ษา วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 59.สามเณรปิยกานต์ ยืนยง วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 60.พระมหาสมเกียรติ ปญฺญาวุฑฺฒิ วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ

61.พระมหาณัฐพล วายาโมภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 62.พระมหาผดุงเกียรติ ปญฺญินฺทุริโยภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 63.พระมหากิติพงษ์ ฐานกโร วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 64.พระมหาเอกชัย ภทฺรธมฺโม วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ 65.สามเณรเกียรติศักดิ์ สิงห์สุข วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น 66.พระมหาวิทเนศ เวทชโย วัดป่าอุบลแก้ว จ.อุบลราชธานี 67.พระมหาภาณุวัฒน์ ฐิตวุฑฺฒิ วัดเกียรติแก้วสามัคคี จ.ศรีสะเกษ 68.พระมหาณรงค์ นาควโร วัดอุทุมพร จ.สุรินทร์ 69.พระมหาอาทิตย์ อินฺทวีโร วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 70.พระมหาพิเชษฐ์ ธีรเมธี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 71. พระมหาไมตรี สุภคฺโค วัดพระงาม จ.นครปฐม 72.สามเณรณัฐพล บุญชู วัดปรีดาราม จ.นครปฐม 73.พระมหาลิขิต ชยวิญฺญู วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี 74.พระมหาอนวัช อิทฺธิกตฺตา วัดขันเงิน จ.ชุมพร 75.พระมหาศรชัย สทฺธาธิโก วัดอนุภาษกฤษฎาราม จ.ภูเก็ต และ 76.พระมหาโดนี่ อนงฺคโณ วัดโคกเปี้ยว จ.สงขลา