ตามที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567 นั้น นอกจากนี้สำนักงานแม่กองบาลีฯ ยังได้มีการจัดสอบบาลีศึกษา (บ.ศ.) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนบาลี สำหรับฆราวาส และได้มีการประกาศผลสอบ บ.ศ.ประจำปี 2567 แล้วเช่นกัน โดยสำหรับรายชื่อผู้สอบผ่านชั้นประโยค บ.ศ.ระดับชั้นประโยค บ.ศ.สูง คือ 7, 8 และ 9 มีดังนี้

ระดับชั้นประโยค บ.ศ.7 ได้แก่ 1.แม่ชีศศพร จันทร์โท สำนักเรียนวัดปากน้ำ 2.น.ส.วิจิต เมฆสกุล สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม 3.น.ส.สุรางค์ สุวรรณโณชิน สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม 4.น.ส.ดารณี นันติวานิช สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 5.น.ส.จันทิรา ไขทะเล สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 6.นายอดุลย์ คนแรง สำนักศาสนศึกษาวัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา 7.นายศรีพัย วรรณดร สำนักศาสนศึกษาวัดอรัญญวิเวก จ.บึงกาฬ 8.แม่ชีอุไรพร ประชาบุตร สำนักศาสนศึกษาวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง จ.ชลบุรี 9.นายวิวัฒน์ ชุ่มสูงเนิน สำนักศาสนศึกษาวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร

ระดับชั้นประโยค บ.ศ.8 มีดังนี้ 1.น.ส.พรทิพย์ ศิริสัตยวงศ์ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 2.แม่ชีญือหว่าง หวิ่ญ สำนักเรียนวัดสร้อยทอง 3.น.ส.นงลักษณ์ พิสุทธิ์จรุงใจ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม 4.นายณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม 5.แม่ชีไพรินทร์ หมื่นสาย สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม 6.แม่ชีเจตกนกพรรณ ญาณธรรมวิหาร สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม 7.น.ส.จิตรา แซ่จง สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 8.แม่ชีวิมลรัตน์ ชูบุญทรัพย์ สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

ระดับชั้นประโยค บ.ศ.9 มีดังนี้ 1.น.ส.อักษร โอวาทวรัญญู สำนักเรียนวัดชัยฉิมพลี

ทั้งนี้สำหรับรายชื่อผู้สอบผ่านประโยค บ.ศ.ทุกระดับชั้น สามารถตรวจสอบได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง หรือ เว็บไซต์ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

https://www.facebook.com/PaliEducation/