เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ “ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ” ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ร่วมคณะมาด้วย และมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานเขตตรวจราชการ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) และ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) รอง ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพม. ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบโล่ ให้กับ ผอ.สพป., ผอ.สพม., รอง ผอ.สพป. และรอง ผอ.สพม.

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ตนมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ “ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ” ประจำปี 2567 ในวันนี้ การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ร่วมทั้งได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ส่งผลต่อสมรรถนะในการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้บริหารการศึกษาได้มีโอกาสรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพอย่างกว้างขวาง หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ นําองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ทำให้ผู้บริหาร ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำงานอย่างมีความสุข นักเรียน “เรียนดี มีความสุข” และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

“ขอชื่นชมแนวคิดและวิธีการความร่วมมือในการจัดงานของสมาคม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งยังขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ทุกท่านได้รับในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้มีคุณภาพ ร่วมกันบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ หาวิธีการที่จะทำให้นักเรียนของเรา เรียนดี มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบายของท่าน พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ขอให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งยังขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผมจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่เดินไปพร้อมๆ กับทุกท่าน จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ขอเน้นย้ำในสิ่งที่เคยฝากไว้แล้วในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 ได้แก่ 1.ความปลอดภัยในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ สภาพห้องเรียน บริเวณโรงเรียน การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน 2.การเฝ้าระวังความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน 3.การสอดส่อง/เฝ้าระวังอันตรายจากบุคคลภายนอก ที่อาจเข้ามาสร้างความไม่ปลอดภัย ให้กับครู และนักเรียนภายในโรงเรียน 4.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตำรวจ สาธารณสุข กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อช่วยกันสอดส่องทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด 5.การใช้สื่อสังคมออนไลน์และไซเบอร์อย่างสร้างสรรค์ 6.โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนให้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ และ 7.การจ้างนักการภารโรง เพื่อดูแลสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงดูแลความปลอดภัยของครูและนักเรียน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 7 เดือนที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา และหวังว่าทุกท่านจะร่วมมือกันทำงานให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป.