เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้จัดประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดนครพนม และปรากฏมีการนำเสนอการจัดประชุมดังกล่าวทางสื่อออนไลน์นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอชี้แจงว่า การจัดประชุมดังกล่าว เป็นการจัดประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการจัดประชุมตามปกติ ตามมติของที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นการประชุมสัญจรตามกำหนดการที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว โดยเลือกจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่ในการจัดประชุม

เช้าบุญ-เย็นเพลิน! โซเชียลแห่ถามกิจกรรม ‘สำนักพุทธฯ’ สัญจรเหมาะสมไหม?

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสศึกษาการบริหารจัดการวัดต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยเลือกวัดพระธาตุพนม รวมทั้งให้ผู้บริหารได้สะท้อนปัญหาการดำเนินงานในช่วง 2 ไตรมาส และเป็นการระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ส่วนการรับประทานอาหารบนเรือ เป็นการรับประทานอาหารในช่วงเย็น เป็นการสมัครใจใช้จ่ายด้วยงบประมาณส่วนตัวและใช้บริการร่วมกับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเท่านั้น และเป็นการรับประทานอาหารเย็นตามปกติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ได้รับทราบมา ณ ที่นี้