เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนความหลากหลาย และสร้างความเท่าเทียมทางกฎหมายให้ประชาชนทุกเพศ ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม จะผ่านการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ และร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ จึงขอให้สมาชิกวุฒิสภา (สว.) สนับสนุน รับฟัง และเคารพในความหลากหลายทุกรูปแบบ เพราะมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่าง ทั้งทางความคิด ทางความเชื่อ ทางเพศ สภาพร่างกาย จึงควรได้รับการยอมรับ การเคารพ และการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค รวมถึงควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานจากรัฐอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ ระบบสาธารณสุข การศึกษา ที่อยู่อาศัย การดำรงชีวิต การสร้างครอบครัว และสิทธิในด้านอื่นๆ ตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

น.ส.พลอยทะเล กล่าวอีกว่า พรรคประชาธิปัตย์โดยนายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา และคณะ ได้เสนอร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม อีกทั้งพรรคฯ ได้สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวทุกฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งร่างกฎหมายจากคณะรัฐมนตรี พรรคการเมือง และภาคประชาชน โดยหลักการที่สำคัญของร่างพ.ร.บ.นี้ทุกฉบับคือการแก้ไขและกำหนดให้บุคคล 2 คน สามารถสมรสกันได้ซึ่งถือเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในเรื่องชีวิตคู่ ไม่ว่าจะมีเพศสภาพใด จึงเป็นการคืนสิทธิที่พึงมีให้กับประชาชน ยืนยันการเคารพ และยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายทางเพศของประชาชน เราหวังว่าวุฒิสภาจะพิจารณาผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ที่จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมทางกฎหมายให้ประชาชนทุกเพศ