เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหาร École Supérieure de Guerre ข่าวเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้รับความสนใจอย่างยิ่งทั้งจากวงการทูตและสื่อมวลชนฝรั่งเศส สื่อเกือบทุกฉบับต่างตีพิมพ์พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของสยาม โดยกล่าวถึงพระองค์ในฐานะ “นักเรียนเก่าโรงเรียนเสนาธิการของเรา”

คุณศิรเวท ศุขเนตร – ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล – คุณหญิง จินตนา ตันติเวชกุล – คุณเปรมิกา สุจริตกุล
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ – ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ –  คุณภากมล รัตตเสรี

ปี พ.ศ. 2567 จึงนับเป็นการครบรอบ 100 ปีที่ความสัมพันธ์สยามฝรั่งเศสได้เริ่มพัฒนาไปในทางที่ดี หลังวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436) จากวันนั้นถึงวันนี้ มีนักเรียนไทยจำนวนมากที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศ ฝรั่งเศสได้กลับมาทำคุณ ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

คุณกาญจนา ศรีปัดถา ผอ.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็นพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว – คุณเปรมิกา สุจริตกุล นายกสมาคมฯ ประธานจัดงาน – คุณวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิกาสถาบันพระปกเกล้า – ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์ฯ นำโดย เปรมิกา สุจริตกุล นายกสมาคมฯ ด้วยความร่วมมือของ มูลนิธิชัยพัฒนา และ สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดกิจกรรม “๑๐๐ ปี พระบารมีปกเกล้าฯ เหล่านักเรียนไทย” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในงาน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่น รวมถึงผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณ AAEF 2024 และของที่ระลึก

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา- พิมสวาท อัศวนนท์ – สุดา พนมยงค์
เปรมิกา – นฎาประไพ สุจริตกุล

นอกจากนิทรรศการ “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” โดยสถาบันพระปกเกล้า  ยังมีรายการที่น่าสนใจอีกมากมาย  กล่าวคือ
*เสวนา “สามสหายคุยเฟื่องเรื่องมิตรภาพไทย-ฝรั่งเศส” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม และ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
*อิ่มอร่อยกับเมนูพระราชทานสไตล์ฟิวชั่น ‘ฟรองเซส์ชาววัง’ อาทิ “Coq  au vin ตำรับกรมสมเด็จพระเทพฯ” ปรุงโดยวัตถุดิบจากมูลนิธิชัยพัฒนา
*ชิม-ช็อป-ใช้ ผลิตภัณฑ์ “ภัทรพัฒน์” จากโครงการในพระราชดำริ

High light ของงานคือการนำเสนอประวัติศาสตร์ผ่านการแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตลีลาในรูปแบบ histortainment ย้อนเวลาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส และนักเรียนรุ่นแรกที่ได้เดินทางจากดินแดนแห่งรอยยิ้มไปเหยียบเมืองเมืองน้ำหอมพร้อมคณะราชทูตสยามนำโดยเจ้าพระยาโกษาปาน เพื่อไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14


ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ – Mr.Jean-Claude Poimbœuf เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย – เปรมิกา สุจริตกุล – วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

คุณเปรมิกา กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า มีนักเรียนไทยจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศส และได้นำความรู้ความสามารถกลับมาทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ บุคคลเหล่านี้มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม จึงสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะนักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่น อาทิ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา – ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ – ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล – ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ – ดร. ศรีภูมิ ศุขเนตร – คุณคริสติน่า อากีล่าร์

คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ Vice President, CSR Management at PTT Global Chemical Public Company Limited  – รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน รับพระราชทานโล่เกียรติยศนักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่น

ปีนี้จึงเป็นครั้งแรกที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีการพระราชทานเกียรติบัตร Lauréat de l’AAEF 2024 ให้กับนักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่น  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นระหว่างมวลสมาชิกเพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป