เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราสงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยศ) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวัชรวิมล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาสปัจจุบัน