เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงนามคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0006/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามที่ได้มีคำสั่งพรรคเพื่อไทยที่ 0002/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การดำเนินการของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567 ต่อมาได้มีคำสั่งพรรคเพื่อไทยที่ 003/2567 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2567 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฉบับดังกล่าวโดยเป็นการเพิ่มบุคลากรของพรรค ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นที่ปรึกษาและกรรมการเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (สส.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร และสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงสมาชิกพรรคที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ เห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมการของพรรคขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของ สส. และ สก. รวมถึงสมาชิกพรรคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของพรรค อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 63 (7) จึงมีคำสั่ง ดังนี้ 1.ให้ยกเลิกคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ …2/2567 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567 และคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ …3/2567 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2567 2. ให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารพื้นที่กรงเทพมหานคร”

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการ 2.นายจักรพงษ์ แสงมณี รองประธานกรรมการ 3.นายดนุพร ปุณณกันต์ รองประธานกรรมการ 4.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ 5.น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กรรมการ 6.นายมานะ คงวุฒิปัญญา กรรมการ 7.นายกฤช เอื้อวงศ์ กรรมการ 8.นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช กรรมการ 9.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ กรรมการ 10.นางกนกนุช กลินสังข์ กรรมการ 11.นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา กรรมการ 12. นายวิพุธ ศรีวะอุไร กรรมการ 13. นายสรวงศ์ เทียนทอง กรรมการและเลขานุการ 14. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 15. นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะที่ปรึกษา 1. นายภูมิธรรม เวชยชัย 2. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล 3. นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 4. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. กำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติหน้าที่ของ สส. และ สก. ของพรรค 2. ติดตามและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของ สส. และ สก. ของพรรค ในสภาผู้แทนราษฎร และสภากรุงเทพมหานคร 3. ติดตามและให้คำแนะนำ สส. สก. และสมาชิกพรรคในการลงพื้นที่ ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน 4. รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของ สส. สก. และสมาชิกพรรคเพื่อร่วมกัน พิจารณากำหนดแนวทางและแผนงานการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและแนวทางการปฏิบัติงานของพรรคในเขตพื้นที่กรงเทพมหานคร 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ สส. และ สก .ของพรรค เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรครับทราบ 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหน้าพรรคมอบหมาย 7. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567