เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อทสนับสนุนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย สอศ. โดย นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สอศ. สนับสนุนบุคลากรส่วนกลาง 4 คน และผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ระนอง บุรีรัมย์ สมุทรปราการ นครปฐม และราชบุรี ที่ผ่านหลักสูตร พสน. 14 คน

เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมวิทยุสื่อสารทางเลือกเพื่อการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กทม. โดยมี ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.ทิตา ดวงสวัสดิ์ รอง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สอศ. เข้าร่วมเป็นขวัญ กำลังใจ และสร้างเครือข่าย ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ “จับมือไว้ แตกหน่อ ต่อยอดต้นกล้า เป็นพลังสร้างความปลอดภัยผู้เรียน