เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล จัดเวทีประชุมเสวนาประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย โดยนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมเสวนากับกองบัญชาการตำรวจนครบาล นำโดย พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.3 และมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เช่น นายปรวี ศรีสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา นายพิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน นายทินกร ปลอดภัย เลขากรรมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร (ตัวแทนศิษย์เก่าอาชีวะ) เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษาตามแนวทาง “มีนบุรีโมเดล”

ทั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจัง จริงใจ ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายโดยความร่วมมือกันระหว่าง ตำรวจ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและเครือข่ายต่างๆ เพื่อหารือร่วมกันและขยายผลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วม จำนวน 13 แห่ง ซึ่งผู้เสวนาและผู้เข้าร่วมได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นกำหนดทิศทางในภาพรวมให้การขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันทั้งฝ่ายตำรวจ ผู้บริหารอาชีวะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปกครอง ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษาให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม BRI 224 อาคาร BRI ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร