เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภา กทม. เป็นประธานการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี สมาชิกสภา กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. คณะผู้บริหาร กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในที่ประชุม พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้ กทม. รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการและแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ตามที่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้ กทม. รับผิดชอบเป็นผู้เดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 

ซึ่งเมื่อ กทม.รับมอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงดังกล่าวแล้ว กทม.จะรับภาระหนี้สิน ทรัพย์สิน สิทธิหน้าที่ และภาระผูกพันอื่นๆ ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ใช้ในการดำเนินโครงการไปพร้อมกันด้วย และในการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมอบหมายให้ กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้มีข้อเสนอให้ กทม. กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นค่างานก่อสร้างโครงสร้างงานโยธา รวมทั้งต้องทำสัญญาชดใช้เงินต่อกระทรวงการคลัง ในส่วนค่าจัดกรรมสิทธิ์ และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ของค่างานโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่อชำระไปแล้ว
สภา กทม.ได้เห็นชอบข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ พ.ศ. 2561

โดยกทม.ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) บริหารจัดการเดินรถในส่วนที่รับโอนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้จ้างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ดำเนินการ โดยได้เปิดให้บริการเดินรถเต็มระบบ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 63 

แต่จากปัญหาการกำหนดอัตราค่าโดยสารและการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้ กทม.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างเดินรถ เดือนละ 600 ล้านบาท โดยไม่มีรายรับ ส่งผลให้ กทม. มีภาระหนี้สินจำนวนมากทั้งจากการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้และการจ้างเดินรถ ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมของ กทม. ดังนั้น เพื่อให้สภา กทม.ได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้ กทม. รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการและแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 

ทั้งนี้สมาชิกสภา กทม. ได้ร่วมอภิปรายในวาระดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดย นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภา กทม. กล่าวว่า บีทีเอส ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่ กทม. ค้างค่าจ้างเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต และช่วงแบริ่ง–เคหะสมุทรปราการ เป็นจำนวนมูลหนี้รวม 1.2 หมื่นล้านบาท โดย กทม. เป็นจำเลยที่ 1 และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) เป็นจำเลยที่ 2 เพื่อร่วมกันชดใช้หนี้

โดยมูลหนี้ดังกล่าวยังไม่รวมค่าก่อสร้างอีก 20,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 32,000 ล้านบาท หากยังไม่แก้ปัญหา อาจจะเป็นปัญหาสะสม จึงควรแก้ปัญหาโดยการประกาศจัดเก็บอัตราค่าโดยสารชั่วคราว ระหว่างที่รอให้การต่อสัญญาสัมปทานสายสีเขียวผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระหนี้มากกว่านี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์หน่วยงานของรัฐไม่เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ 

ด้านนายธวัชชัย ฟักอังกูร สมาชิกสภา กทม. กล่าวว่า ขอให้ กทม. ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินการคลังของ กทม. รวมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งที่ผ่านมาและที่กรุงเทพมหานครต้องมีภาระในอนาคต เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนจากรัฐบาล โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจำเป็นของกรุงเทพมหานครที่จำเป็นต้องได้รับการสรับสนุนงบประมาณ

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในการพิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสาร ภายหลังที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายได้เปิดให้บริการช่วงสถานีแบริ่ง-สถานีสำโรง เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 60 และเปิดให้บริการถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61 กทม.ได้มีการเสนอการเก็บค่าโดยสารในอัตราค่าโดยสาร 15-21 บาท แต่เนื่องจากมีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน จึงทำให้อยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ได้มีการทดลองเปิดให้บริการต่อเป็นช่วง ๆ จนได้เปิดให้บริการเต็มระบบจนถึงสถานีคูคตเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 และได้เล็งเห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่ง คสช. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ครม.  กทม.จึงได้มีการพิจารณาโครงสร้างค่าโดยสารและออกประกาศ กทม. เรื่อง การกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการในอัตราไม่เกิน 104 บาท ตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.64 เป็นต้นไป

ซึ่งหลังจากที่ กทม.ได้มีการออกประกาศดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าโดยสารตามประกาศฯ ต่อมาผู้ว่าฯ กทม. จึงได้ลงนามในประกาศ กทม. เรื่อง การกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยให้เลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปก่อน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเก็บค่าโดยสารระหว่างที่รอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำนักการจราจรและขนส่ง จึงได้มีหนังสือประสานบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการหารายได้ จากพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีในส่วนต่อขยายที่ 2 และให้ศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารที่เหมาะสมในส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ศึกษาแนวทางและนำเสนอต่อสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อพิจารณาต่อไป.