โรงพยาบาลศิริราช ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การจองฉีดวัคซีน “แอสตราเซเนกา” เข็ม 3 ตามที่ “โรงพยาบาลศิริราช” ได้เปิดให้ประชาชนจอง “ฉีดวัคซีนโควิด-19” ของ แอสตราเซเนกา เป็นบูสเตอร์โด๊ส หรือเข็ม 3 โดย กำหนดเงื่อนไขให้จองผ่านแอพพลิเคชั่น “ศิริราชคอนเน็ค” (Siriraj connect) และต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลศิริราชนั้น

เนื่องจากสถานการณ์จำนวนวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลศิริราช จึงขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจอง ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด แอสตร้าเซนเนก้า เพื่อเป็นบูสเตอร์โด๊ส เข็ม 3 ดังนี้

1.ผู้มีสิทธิจองคิวการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากเดิม ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดซิโนแวคที่โรงพยาบาลศิริราชเป็น “ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิด ซิโนแวคจากที่ใดก็ได้ในประเทศไทย

2.เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

3.ผู้จองวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดแอสตราเซเนกา เป็นบูสเตอร์โด๊ส หรือ เข็ม 3

  1. ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-15.00 น. (ปิดรับลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนเวลา 14.30 น.)

5.เตรียมหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน

บัตรประจำตัวประชาชน
ใบรับรองได้รับการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) หรือ ข้อมูลบนระบบ หมอพร้อม ที่แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยเป็นการฉีดวัคซีนในประเทศไทย

  1. สถานที่ฉีดวัคซีน
    หอประชุมราชแพทยาลัย
    ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย

(อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับภารกิจการฉีดวัคซีนวันนั้น สอบถามได้ที่ โทร. 0 2414 1382 และ 0 2414 1384)

ผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอพพลิเคชั่น ศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โดยจะปิดรับเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564