เมื่อวันที่ 18 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่อง ยกเลิกบริการไปรษณีย์รับรอง โดยระบุเนื้อหาว่า ตามที่ได้มีคําสั่งกรมไปรษณีย์โทรเลขที่ 9/2516 สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2516 กําหนดให้มีการให้บริการไปรษณีย์รับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 เป็นต้นมา ประกอบกับ ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2561 ได้กําหนดให้มีบริการไปรษณีย์รับรอง เพื่อเป็นบริการที่ใช้ควบคู่กับบริการหลักแต่โดยที่ในปัจจุบัน มีการใหับริการส่งไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีระบบตรวจสอบสถานะ ด้วยเทคโนโลยีที่มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าบริการไปรษณีย์รับรอง ทําให้ผู้ใช้บริการไปรษณีย์รับรองมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง การให้บริการดังกล่าวจึงไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด พ.ศ.2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ จึงให้ยกเลิกการให้บริการไปรษณีย์รับรองของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานกรรมการกิจการไปรษณีย์

สำหรับไปรษณีย์รับรอง (Certified Mail) นั้น เป็นทางเลือกสำหรับการส่งเอกสารที่มีความสำคัญไม่มากนัก โดยไปรษณีย์ไทย จะมีหลักฐานเป็นเอกสารในขั้นตอนการรับฝาก การส่งต่อ และการนำจ่าย ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องติดตามสถานะสิ่งของโดยการส่งคำร้องผ่านการสอบสวนเท่านั้น คิดค่าบริการตามน้ำหนักในอัตราของบริการไปรษณีย์ธรรมดา บวกค่าปฏิบัติการพิเศษ 8 บาท ชดใช้กรณีสิ่งของเสียหายหรือสูญหายตามมูลค่าตลาดแต่ไม่เกิน 150 บาท.