เมื่อวันที่ 26 พ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เซ็นคำสั่งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สร 836 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านนโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น เพื่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 จึงแต่งตั้ง นายอำนาจ วิชยานุวัติ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านนโยบาย และการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 1. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางและวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2. ติดตามผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3. ชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ