นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนขณะเยี่ยมชมโครงการ PEA พรานกระต่าย สร้างไม้ให้รัก(ษ์) เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2564 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยกล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาเพื่อผสานความร่วมมือให้ชุมชนรอบพื้นที่การดำเนินงานของ PEA มีความแข็งแกร่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน เติบโตอย่างมั่นคง เน้นหลักของธรรมาภิบาล หรือ Good Governance

“สิ่งที่ PEA ดำเนินการมาตลอดตามหลักนโยบายของคณะกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหารและพนักงาน คือ การมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเราเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรของประเทศ อีกประการหนึ่งที่ PEA ดำเนินการและปฎิบัติ คือ การน้อมนำแนวคิดของศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นำมาประยุกต์ใช้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงการทำงานของเรา

สำหรับปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน PEA ตระหนักและให้ความสำคัญมาก การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26 ที่ผ่านมาที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เห็นได้ว่าหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยก็เช่นกัน รัฐบาลให้ความสำคัญของการแก้ไขเรื่องนี้และเน้นแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG

PEA นำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความชำนาญมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป้าหมาย คือ   “Digital Utility”

สำหรับโครงการของ PEA ที่สร้างความแข็งแรงให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม PEA ดำเนินการร่วมกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 74 จังหวัด

“โครงการสำคัญระดับนานาชาติ เช่น โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานต้นแบบที่ยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนที่หนองสะโน PEA มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทุกคน นำสินค้ามาจำหน่าย และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ด้านความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน PEA ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติ  PEA  มีช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรม ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนในการสร้างบุคลากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้ชาวไทยมีเครือข่าย 3 องค์กร สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมากกว่า 20,000 คน ในอีก 2 ปีข้างหน้า ทำให้เกิดความมั่นใจ ความปลอดภัย ทุกตำบล ทุกชุมชน

โครงการ PEA พรานกระต่าย สร้างไม้ให้รัก(ษ์) เป็นโครงการที่ PEA พบปัญหาในชุมชนอำเภอพรานกระต่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ที่รกและไม่เป็นระเบียบบริเวณเสาไฟฟ้า ขอชื่นชมความคิดของ  ดร.ปรีชา   แก้วสุข ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่ายที่มีแนวคิดในการพัฒนา  นำเศษไม้ กิ่งไม้มาแปรรูปเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามหรือภาชนะจากภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น และ PEA ขยายผลเป็นธุรกิจ จำหน่ายให้ผู้มาเยี่ยมชม ผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงช่องทาง Online Shopping ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถเป็นของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ ให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสีย แนวคิดเหล่านี้ ไม่เพียงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ยังทำเป็นปุ๋ยและถ่านเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นลักษณะของ Circular Economy ตามโมเดล BCG ที่น่าภูมิใจ”

สำหรับแนวทางในการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ PEA นโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ “การคิดให้ยั่งยืน จะทำอย่างไรเพื่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนโยบายที่ต้องดำเนินการให้เปิดผลงาน สิ่งสำคัญอีกประการ คือ การมีส่วนร่วม ในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดำเนินการของ PEA

ตัวอย่างโครงการที่อำเภอพรานกระต่ายถือว่าตามนโยบาย และทำมากกว่าที่กรรมการแจ้งไว้ ซึ่งต้องชื่นชมและอยากให้เป็นต้นแบบ ขยายผลไปในพื้นที่ 12 เขต เป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งในอนาคตข้างหน้าแนวคิดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ PEA สังคมไทย เเละเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงและยั่งยืน”