เมื่อวันที่ 29 พ.ย. นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์ ผอ.การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว (อบต.สระแก้ว) เปิดเผยว่า หลังการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายกอบต. โดยเขตปกครองท้องถิ่น อบต.สระแก้ว มี 12 เขตเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด3,494 คน  พบว่าหลังการนับคะแนน ที่หมู่ 13 บ้านหนองปรือ มีผู้สมัคร ส.อบต. 2 คน คือ ลำดับที่ 1 นายธีระวัฒน์ ฉลาดจิตร์  และ ลำดับที่ 2 คือ นายมนตรี รอหันต์ ได้คะแนน 142  เท่ากันทั้งสองคน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 332 คน แยกเป็น ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 293 คน เป็นบัตรดี 284 บัตร เป็นบัตรเสีย 6 บัตร และไม่ลงคะแนน 3 บัตร ซึ่งตอนนับคะแนนมีลุ้นและเชียร์กันอย่างสนุกสนาน

ท้งนี้ นายเกียรติคุณ เปิดเผยอีกว่า ภายหลังจากนับคะแนนแล้วคะแนนออกมาเท่ากันนั้น ในกรณีที่พบผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันจะให้คณะกรรมการทำการจับสลากภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง โดยหลังจากลงมติแล้ว จะให้มีจับสลากกันขึ้นในวันที่ 30 พ.ย. เวลา 13.00 น. ซึ่งการจับสลากจะทำ 2 ครั้ง ด้วยการให้เขียนชื่อผู้สมัคร แล้วนำใส่ภาชนะทึบแสง เขย่าแล้วให้ ผอ.การเลือกตั้งเป็นคนจับสลากขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ชื่อผู้ใดที่ถูกจับมาลำดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครมีสิทธิจับสลากเพื่อได้รับเลือกตั้งก่อน ส่วนการจับครั้งที่ 2 จะจัดทำสลากเท่ากับผู้สมัครที่จะจับสลาก เขียนข้อความว่า ได้รับเลือกตั้งเท่ากับจำนวนที่ต้องการ นอกจากนั้นจะเขียนว่าไม่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนั้นหากผู้ใดจับได้กระดาษเขียนคำว่าได้รับเลือกตั้ง ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เข้าไปทำงานดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป