เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 ที่ปรึกษาคดีดังกล่าว เปิดเผยว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีกรณีร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (คดีพิเศษ ที่ 54/2564) ซึ่งสอบสวนเกี่ยวกับ บริษัท บางกอกฯ (ผู้ชนะการประมูล) และบริษัทมหาสารคาม จำกัด และบริษัทสุราษฎร์ธานี จำกัด คดีดังกล่าวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ ผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และแต่งตั้งตนเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

ร้องดีเอสไอสอบโครงการจัดซื้อ “เสาไฟฟ้ากินรี-โคมไฟโซลาเซลล์”

โดยการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาที่บริษัทมีพฤติการณ์ในการตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในการทำสัญญาของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ อันอาจเป็นความผิดตามมาตรา 4 มาตรา แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

ซึ่งขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 27 แฟ้ม ไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนกล่าวหาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ กระทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกันและความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องดำเนินการในคราวเดียวกันด้วย ตามมาตรา 30 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

โดยการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับ ป.ป.ช. ที่จะสามารถเชื่อมโยงถึงขบวนการตั้งแต่ผู้กำหนดงบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นคนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ที่ร่วมฮั้วประมูลทำให้รัฐเสียหายจากโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการขยายผลในทุกองค์การที่เกี่ยวข้องกับตัวประเทศอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นายวัชรินทร์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 เป็นอัยการมือสอบสวนฝีมือดี หลายหน่วยงานภาครัฐได้เคยขอตัวไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายเเละร่วมสอบสวนหลายคดี เคยได้รางวัลอัยการดีเด่น จบหลักสูตรเอฟบีไอจากสหรัฐ รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อดีตอธิบดีดีเอสไอ