นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 64/65 ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ จำนวน 20,000 บาท เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ธ.ค. 64 โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.45 ล้านครัวเรือน วงเงินกว่า 51,988 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่จะเริ่มโอนในวันที่ 14-17 ธ.ค.64   

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอพพลิเคชัjน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านไลน์ BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

“โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น”