เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งในฐานะนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัยโควิด สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความเป็นธรรม บรรเทาความเดือดร้อน และให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม

ทั้งนี้ เลขา คปภ.ในฐานะนายทะเบียน ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้และยังคงมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป