ที่อาคารโรงเรียนตาดีกา หมู่ 4 (บ้านปลักหว้า) ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอท่าแพ และวิทยากรจิตอาสา 904 นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโส นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าแพ ผู้นำศาสนา นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าแพ นางสาวอิสราพร นุ้ยดำ ปลัด อบต.ท่าแพ ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.ท่าแพ ลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม (TST) สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

โดยร่วมกันพัฒนาเพื่อทำเป็นสถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ) เพื่อตอบรับและปฏิบัติตามที่นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งบังคับใช้มาตรการควบคุมที่จำเป็นเพื่อมุ่งชะลอและสกัดกั้นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา และ จังหวัดสงขลา) พร้อมกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด อันเนื่องมาจากพบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีจำนวนมาก รวมถึงมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดสตูล นั้น พบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวนหลายราย และยังกระจายเป็นวงกว้างจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และควบคุมโรคให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพในการป้องกัน และการควบคุมโรคโควิด-19  อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดเศษใบไม้ ที่โกยขยะ ถัง ถุงดำ จึงทำให้กิจกรรมนี้เป็นไปด้วยพร้อม และราบรื่น รวมถึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย.