ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อบรรเทาต้นทุนการผลิตของเกษตรกร พร้อมกับขอความร่วมมือสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ผลิตและนำเข้าแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมี  19 ราย ลดราคาจำหน่ายปุ๋ยที่ได้รับความนิยมรวม 84 สูตร อาทิ สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 สูตร 21-0-0 และ สูตร 15-15-15  ผ่านสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร  ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยกระสอบละ 20 บาท เป้าหมาย 208,411 ตัน  ซึ่งจะดำเนินการให้ครบเป้าหมายภายในสิ้นเดือนส.ค.64

“ที่ผ่านมาราคาปุ๋ยในตลาดมีการปรับราคาสูงขึ้น หลังจากวัตถุดิบแม่ปุ๋ยยูเรีย แม่ปุ๋ยฟอสเฟต และแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม รวมถึงปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปที่ส่วนใหญ่ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีการปรับราคาสูงขึ้น หลังความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในต่างประเทศขยายตัว กระทรวงพาณิชย์จึงดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระการผลิตให้กับเกษตรกร”

ร้อยตรีจักรา กล่าวว่า  การดำเนินงานในรอบที่ 1 ได้เชื่อมโยงจำหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกร 97 แห่งรวม 591,940 กระสอบ  หรือ29,597 ตัน แบ่งเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  85 แห่ง ยอดรวม  587,980 กระสอบ หรือ 29,399 ตัน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่   12 แห่ง ยอดรวม 3960 กระสอบ หรือ 198 ตัน  ซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 11.8 ล้านบาท โดยสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์