เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง โดยการประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำในเขื่อน และปริมาณการระบายน้ำ 

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงเฝ้าระวังจุดแนวฟันหลอที่ยังไม่มีเขื่อนป้องกันถาวร โดยได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 14-18 ก.พ.นี้

ขณะเดียวกัน กทม. ได้เตรียมแผนป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำในแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประจำทุกวัน หากมีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จะดำเนินการปิด-เปิดประตูระบายน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มรุกล้ำเข้าในพื้นที่คลองด้านใน และใช้อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่ใช้น้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประสานความร่วมมือกับกรมชลประทาน และการประปานครหลวง ในการใช้สถานีสูบน้ำแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมปฏิบัติการผลักดันลิ่มน้ำเค็มหรือ Water Hammer Operation ซึ่งได้มีการดำเนินการร่วมกันมาตลอดในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา เพื่อช่วยผลักดันลิ่มน้ำเค็มไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาให้มากที่สุด 

นอกจากนี้ กทม. ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ ทั้ง 8 แห่ง รวมปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดทั้งสิ้น 815,000 ลบ.ม./วัน  มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ รดน้ำต้นไม้ ล้างถนนล้างตลาด ล้างเครื่องจักรภายในโรงงาน โดยโรงควบคุมคุณภาพน้ำทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด 15,000 ลบ.ม./วัน, โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด 20,000 ลบ.ม./วัน, โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด 100,000 ลบ.ม./วัน, โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด 140,000 ลบ.ม./วัน, โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด 60,000 ลบ.ม./วัน, โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด 140,000 ลบ.ม./วัน, โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด 240,000 ลบ.ม./วัน และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด 100,000 ลบ.ม./วัน