ตามที่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งอาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 14.22 น. สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 18 -23 มี.ค. และในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน พระราชทานศพนั้น

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธรรมยุต) ได้มีคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร แต่งตั้งให้ พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2565 สั่ง ณ วันที่ 17 มี.ค. 2565

ขณะเดียวกัน ทางวัดบวรฯ จะเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระวันรัต ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. ไปจนถึงการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน เวลา 18.00 น. สามารถติดต่อได้ที่ พระมหานายก อาภสฺสโร โทร. 08-1826-9387 พระมหาจรัญ สุจารโณ โทร. 08-1639-6049 และพระมหาณัฐพงศ์ ปิยณฏฺโฐ โทร. 08-1549-9993