ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …ว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง ซึ่งเป็นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางของประเทศ ตามภารกิจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางรางของประเทศแล้ว โดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการส่งร่างไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจพิจารณาอีกครั้ง จากนั้นจะส่งกลับมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อส่งร่างไปยังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 3 วาระ ก่อนจะส่งกลับมาที่ สลค.อีกครั้ง เพื่อทูลเกล้าถวายฯ คาดว่าภายในปลายปีนี้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ต่อไป

อย่างไรก็ตามเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ขร.จะต้องดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นได้เตรียมจัดทำกฎหมายลำดับรองที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไว้แล้ว 17 ฉบับ โดยร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง มีกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ. ประมาณ 57 ฉบับ ซึ่งจะเร่งดำเนินการจัดทำให้ครบถ้วนในระยะถัดไป เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของ ขร. ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ขร. นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนระบบรางของไทยให้เทียบเท่าสากล ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการเเข่งขันของประเทศ

สำหรับร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง จัดทำขึ้น เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางมีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่น และประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงคมนาคม ปี 60–64 ที่ต้องการส่งเสริมการขนส่งทางรางให้เป็นระบบหลักของประเทศ เพิ่มการขนส่งทางราง 30% ภายใน 3 ปี และให้ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ที่ผ่านมา ขร. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวมากถึง 80.60%

ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง มีบทบัญญัติทั้งหมด 10 หมวด ดังนี้ หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง หมวด 2 การจัดทำโครงการการขนส่งทางราง หมวด 3 เขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง หมวด 4 การกำกับดูแลการประกอบกิจการ หมวด 5 การสอบสวนอุบัติเหตุ หมวด 6 ผู้ตรวจการขนส่งทางราง หมวด 7 ผู้ประจำหน้าที่ หมวด 8 การจดทะเบียนรถขนส่งทางราง หมวด 9 การคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ และหมวด 10 บทกำหนดโทษ ซึ่งรวมกับบทเฉพาะกาล ร่าง พ.ร.บ.นี้มี 149 มาตรา มีหลักการสำคัญเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย การจัดสรรความจุ ตารางเวลาเดินรถและเส้นทาง การสอบสวนอุบัติเหตุและการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง

อย่างไรก็ตามเมื่อร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง มีผลบังคับใช้ จะช่วยให้เกิดประโยชน์กับการคมนาคมขนส่งทางรางดังนี้ 1. มีกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ให้ ขร.มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง 2. มีคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการกำหนดนโยบายและแผนด้านการขนส่งทางราง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาด้านการขนส่งระบบอื่นๆ ให้เป็นโครงข่ายเดียวกันทั่วประเทศ 3. ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 4. ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้โดยสารในการกำหนดอัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งสินค้าที่เป็นธรรม 5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถขนส่งทางราง และ 6. กำหนดให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และนำมาปรับปรุงแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก.